I want to be yours with Baci® Perugina® Extra Dark 70%

กุหลาบแดง 6 ดอกจัดช่อพิเศษ สื่อถึงความรักที่จริงใจ ความปรารถนาของคุณต่อคนพิเศษ
กุหลาบดอกโต ขนาดความสูงของดอกไม่น้อยกว่า 5 ซม.
พร้อมด้วยชอกโกแลตจากอิตาลี
"Baci® Perugina® Extra Dark 70% 175g"

กุหลาบแดง หมายถึง รักแท้
กุหลาบ 6 ดอก หมายถึง I want to be yours

6 red roses bouquet showing your true love and desire for your special one.
Minimum height of rose is 5 cm.
With Baci chocolates, made in Italy.
"Baci® Perugina® Extra Dark 70% 175g"

red rose means "true love"
Six means the I want to be yours.

ราคาปกติ: ฿1,950.00

ราคาพิเศษ: ฿1,650.00

ค่าส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ กดดูได้ที่นี่

I want to be yours with Baci® Perugina® Extra Dark 70%