Box of 3 premium red roses กล่องกุหลาบแดง 3 ดอก

กุหลาบแดงก้านยาว ดอกใหญ่คัดพิเศษ 3 ดอกจัดในกล่องสีทองสวยงาม มอบให้กับคนพิเศษเพื่อบอกว่าเขาหรือเธอ ว่ารักทั้งกาย-ใจ และวิญญาณ

กุหลาบดอกโต ขนาดความสูงของดอกไม่น้อยกว่า 5.5 ซม.

3 premium red rose in the golden box.

Three red rose in the golden box means body, mind, and soul.
฿650.00
Delivery cost may vary. Check rates here.

Box of 3 premium red roses กล่องกุหลาบแดง 3 ดอก